ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 📢📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 👴🧓 

 

#คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย

มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลชลคราม หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505 สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)

ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

#หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้ได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นประเภทฝากประจำ ) ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิประสงค์จะโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้อื่น ให้แนบใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

  ❗❗❗ ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอฯ แทน โดยแนบใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

 

#สิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 💰💰💰ผู้สูงอายุจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดแรกคือเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

(ยกเว้นท่านที่เกิดวันที่1 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนเกิด)

โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้

อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท

อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใด วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 077-347001

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน