ข้อมูลผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ชื่อ – สกุล : นายสมโชค อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
โทรศัพท์ : 077-347-000
โทรศัพท์มือถือ : 086-2721813