ข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนคนพิการประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลชลครามให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี 2562 ได้ทุกวัน ในเวลาราชการผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ประกาศเมื่อ :